top of page

Artikel 1 ALGEMEEN 

1. Huis van Dordt is een Eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid.
2. In deze algemene voorwaarden voor levering en dienstverlening (de “algemene voorwaarden”) wordt onder “Opdrachtnemer” Huis van Dordt verstaan en onder “Opdrachtgever” de persoon met wie een overeenkomst is gesloten c.q. van wie een opdracht is aanvaard. 

3. In deze algemene voorwaarden wordt onder het leveren van zaken tevens verstaan het in gebruik verstrekken van zaken in het kader van een huurovereenkomst.
4. Deze algemene zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer c.q. iedere opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorwaarden, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. 

Artikel 2 OPDRACHT 

1. De overeenkomst komt tot stand c.q. een opdracht wordt aanvaard op het moment dat Opdrachtnemer deze schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt, danwel met de uitvoering van de opdracht begint. 2. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling en/of niet tijdig opgegeven, dan komen eventueel hieruit voortvloeiende risico’s voor rekening van Opdrachtgever, de eventuele extra kosten voortvloeiend uit de wijzigingen daaronder begrepen. 3. Het is Opdrachtnemer toegestaan derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. 4. Opdrachtnemer is door Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden. 

Artikel 3 VERTEGENWOORDIGING VAN DERDEN

Indien Opdrachtgever uit naam van een derde handelt, mag Opdrachtnemer aannemen dat Opdrachtgever volledig bevoegd is, danwel een volmacht heeft verkregen om namens die derde alle rechtshandelingen te verrichten waartoe Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verplicht is. 

Artikel 4 PRIJS Indien na het sluiten van de overeenkomst door oorzaken buiten de macht van Opdrachtnemer een prijsstijging van zaken of diensten mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, trans 

portkosten en dergelijke, is Opdrachtnemer bevoegd deze door te berekenen aan Opdrachtgever, voorzover de prijsverhoging niet meer dan 5% (vijf procent) bedraagt en behoudens gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert. 

Artikel 5 LEVERING 

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij eventuele niet-tijdige levering dient Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

2. Indien Opdrachtgever verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld per bijzonder transport of indien extra middelen en/of diensten noodzakelijk zijn om in een specifieke situatie aan Arbo technische of veiligheidsvoorwaarden te voldoen, worden de hieraan verbonden kosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht. 

Artikel 6 AFNAMEVERPLICHTING 

1. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen diensten en/of zaken af te nemen op het moment waarop deze haar op basis van de overeenkomst worden verleend dan wel geleverd. 

2. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor het verlenen van de diensten of het leveren van zaken, is Opdrachtgever gehouden de kosten die hieruit voortvloeien volledig te vergoeden aan Opdrachtnemer. In een dergelijk geval dient Opdrachtgever eveneens de aan de overeengekomen diensten gerelateerde middelen aan Opdrachtnemer te vergoeden, tenzij deze middelen behoren tot de artikelen die standaard door Opdrachtnemer in voorraad worden gehouden. 

Artikel 7 GEBREKEN 

1. Opdrachtgever dient ten aanzien van diensten of zaken bij levering – of zo spoedig als mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenkomt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 

2. Worden na levering zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden binnen een termijn die Opdrachtnemer redelijkerwijs nog de mogelijkheid biedt de gebreken of tekorten te herstellen, doch uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur na levering. 

3. Niet-zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen 2 (twee) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na levering schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. 

Artikel 8 BETALING 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Opdrachtnemer is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1% (één procent) per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat hiertoe enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn en onverminderd het recht van Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en kosten 

van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen.
3. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Opdrachtnemer te betalen bedragen. 

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen. 

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. De door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Opdrachtgever haar verplichtingen onder de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen, waaronder begrepen enige verplichting uit hoofde van een vorderingen wegens niet nakoming. 

2. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is Opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derden, die deze zaken voor Opdrachtgever houden, weg te (doen) halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% (tien procent) van het door haar aan Opdrachtnemer verschuldigde per dag, met een maximum van 100% (honderd procent) en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van de door Opdrachtnemer geleden schade. 

3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID 

1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten verzekeringen wordt uitgekeerd. 2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. De beperking omvat zowel de gebreken van de geleverde producten en diensten zelf, als gevolgschade, bedrijfsschade en alle overige vormen van schade. Opdrachtnemer is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Opdrachtnemer of van haar (leidinggevende) ondergeschikten.
3. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur of zaken.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor Opdrachtgever zijn verricht. 

Artikel 11 INSOLVENTIE Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd, een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, indien de Ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien Opdrachtgever zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of indien Opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden. 

Artikel 12 MEDEWERKERS Partijen verplichten zich over en weer gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot zes maanden na afloop daarvan direct of indirect geen medewerkers van elkaar in dienst te nemen, zulks met uitzondering van het geval waarin één der partijen een advertentie tot werving van personeel heeft geplaatst waarop een medewerker van de andere partij uit eigener beweging reageert. 

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTER 

1. Alle met Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. 

2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich tot de wettelijk bevoegde rechter te wenden. 

Artikel 14 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN 

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld. 

Artikel 15 NIETIGHEID 

Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen. 

Terug naar home

bottom of page